Условия

Общи условия

1. Важно

1.1. Ако изберете да вземете стоката от склада изберете като начин на плащане “Плащане на място \ Наложен платеж”.
1.2. Ако извършите поръчка над 1500,00 лева (за България) или над 750,00 евро (за поръчки от чужбина) можете да изберете или да ви изпратим стоката за наша сметка, или пък да ви дадем отстъпка в рамките на 10% – поискайте код за отстъпка и ние ще ви го изпратим, за да го въведете при поръчката си.
1.3. Ако сте договорили да получите мостри също поискайте код за отстъпка и ние ще ви го изпратим, за да го въведете в поръчката си.
1.4. Ако сте избрали доставка с куриер, изберете Спиди в раздел Поръчка и системата ще ви отвори количката, от която можете да изберете дали да получите стоката доставена до автомат, до офис или до посочения от вас адрес.

2. Общи положения

2.1. Настоящите Общи условия на Продавача за продажба, наричани по-нататък в текста „Общи условия”,  съдържат основните условия на всички оферти и договори във връзка с продажбата и доставката на Стоки, предлагани от Продавача.
2.2. Общите условия имат сила и обвързващо действие както в случай, че бъдат приети писмено от Продавача, така и при останалите случаи, посочени в Търговския закон.
2.3. При наличие на несъответствия между разпоредбите на Общите условия и Търговския Закон, с предимство се ползват разпоредбите на Търговския закон. Когато направите приключване на продажбата се счита, че сте приел и сте съгласен с общите условия.

3. Цени

Цените на стоките са определени в ценова листа, валидна към датата на поръчката и се разбират EX Works склад на Продавача, както  и подлежат на промяна без уведомяване, освен ако не е уговорено друго между страните. Всички  показани цени са крайни, с включено 20% ДДС.

4. Срок на доставка

4.1. Обичайният срок на доставка е 1 работен ден, считано от датата, следваща датата на получаване на сумата по поръчката по наша сметка. Срокът за доставка може да бъде променен едностранно от Продавача при наличие условия и причини, които биха възпрепятствали навременното й извършване, за което Продавачът уведомява Купувача, като посочва новия срок. Срокът на доставка за чужбина може да варира, в зависимост от дестинацията.
4.2. Продавачът е освободен от задължението да достави Стоките в случай, че Купувачът е в неизпълнение на парично задължение или друго задължение по предходна или същата доставка. 
4.3. В случай на забава на доставката, която не е по вина на Продавача, последният има право да отложи доставката за подходящ срок, като уведоми за това Купувача или да се освободи от задължението си изцяло или отчасти. За срока, през който изпълнението е отложено изцяло или частично Продавачът не дължи неустойка, съответно обезщетение за забавяне.
4.4. В случай, че Стоките не могат да бъдат доставени в резултат на инструкции, дадени от Купувача или по друга причина, която е възникнала по негова вина, Продавачът има право да предаде Стоките на съхранение за сметка и на риск на Купувача на място, което същият счете за удачно. Датата на предаване на съхранение се счита за дата на доставка на Стоките, като разписката, издадена от склада, където те са предадени, замества документите за доставка.
4.5. Доставката на Стоките се извършва на риск и за сметка на Купувача, освен ако не е уговорено друго.

5. Запазване правото на собственост

5.1. Стоките остават собственост на Продавача докато не бъде заплатена изцяло цената им, не бъдат изпълнени всички задължения на Купувача по настоящите Общи условия и приложимите законови разпоредби, както и докато не бъдат удовлетворени всичките претенции на Продавача срещу Купувача.
5.2. Купувачът няма право да залага или да предоставя Стоките като обезпечение, преди да заплати тяхната цена и да изпълни всички останали свои задължения по договора и Общите условия.
5.3. Купувачът се задължава да обезщети Продавача за всички разходи и разноски, които биха произтекли при наличие на  евентуален бъдещ съдебен/арбитражен процес във връзка с осъществяване на правата на Продавача спрямо Купувача и/или други трети лица, произтичащи от запазеното право на собственост.
5.4. При възникване на съмнения Продавачът си запазва правото на собственост върху Стоките, докато Купувачът не докаже за всеки отделен случай, че дължимата цена е платена изцяло. Ако стоките, доставени от Продавача при условието на запазване на собствеността, са предмет на претенция на трето лице на основание например наложен запор или трето лице е предявило иск с предмет вземанията, прехвърлени на Продавача, Купувачът е длъжен да информира незабавно продавача и да уведоми третото лице за запазеното право на собственост в полза на Продавача, респективно за прехвърлянето.

6. Начин на плащане

6.1. Стоката, която Купувача поръчва се експедира САМО СЛЕД получаване на плащане на цялата дължима сума по сметка на Продавача. 6.2. Частични плащания на поръчаната стока не се приемат. 6.3. Ако изберете получаване на стоката от склада (магазина) при плащане изберете НАЛОЖЕН ПЛАТЕЖ. Плащането ще извършите при взимане на стоката от склада. 6.4. Ако Купувачът установи грешка или несъответсвие с направената от него поръчка той може да направи обоснована рекламация през Продавача и да претендира за правино изпълнение на направената и заплатена поръчка. Такава претенция се прави директно при Продавача. Ако Купувачът желае да изпрати поръчаната стока обратно, то той може да го направи на собствени разноски. 6.5. Следа като Купувачът е приел стоката няма право да предявява претенции за направилно извършена доставка. Такава рекламация няма да бъде приета от Продавача.

7. Минимална стойност на заявка

7.1. Минималната стойност на заявка е стойността на една опаковка филамент. Продавачът фактурира допълнително стойността на транспорта, освен ако между страните не е уговорено друго.

8. Връщане на Стоките

8.1. Продавачът приема връщане на Стоките само в изключителни и основателни случаи съобразно неговата собствена преценка. Връщането на Стоките трябва да бъде изрично одобрено от Продавача в писмена форма, като при липса на такова одобрение не се приема връщане на Стоката и не се издава кредитно известие. Размерът на сумата, която ще бъде възстановена при връщане на Стоките, зависи от срока на годност, състоянието и продажната пригодност на Стоките.
8.2. Поръчани специфични Стоки, които се отличават от стандартно предлаганите от Продавача Стоки, не могат да бъдат връщани по реда на предходната алинея.
8.3. Връщането на Стоките става за сметка и на риск на Купувача. 8.4. Стоки с нарушена или разкъсана опаковка няма да бъдат приети обратно от Продавача и за тях не може да се претендира неправилна доставка.

9. Искове и Рекламации
9.1. Незабавно след получаване на Стоките, Купувачът проверява качеството и съответствието на Стоките, както и дали те имат явни недостатъци. Рекламацията за всеки явен недостатък следва да бъде извършена незабавно при получаването, като ако това не бъде сторено се счита, че стоката е приета без забележки.
9.2. Рекламации към продавача по отношение на скрити недостатъци на Стоките трябва да бъдат направени в писмена форма в срок до 14 дни от получаване на Стоките. В случай, че Купувачът не уведоми Продавача за съответните недостатъци в посочения срок, Стоките се считат за одобрени.
9.3. Продавачът преценява основателността на рекламацията за всеки отделен случай само и единствено ако същата е направена в посочения в чл. 9.1. и чл. 9.2 срок. Неподадени в срок рекламации не се разглеждат и Продавачът няма задължение за произнасяне по същите.
9.4. При положение, че рекламацията е извършена в срок и е приета от Продавача за основателна, Продавачът заменя Стоките с други такива от съответния вид, количество и качество. В случай, че не е възможно Стоките да бъдат заменени, Купувачът има право да задържи Стоките и да иска намаляване на цената или да върне Стоките и да получи обратно заплатената цена. При намаляване на цената или връщане на Стоките по предходното изречение Купувачът няма право да търси от Продавача каквито и да е обезщетения и/или неустойки за неизпълнение на договора, както и да предявява други искове.
9.5. Наличието на скрити недостатъци може да бъде установено само от Продавача, ако последният е бил уведомен в писмена форма за такива недостатъци незабавно след откриването им, като при възможност се прилагат проби. Купувачът е длъжен да постави дефектните Стоки на разположение на Продавача за извършване на преглед и/или необходимите проби. При непредоставяне на Стоките на разположение на Продавача за извършването на преглед и/или проби рекламацията няма да бъде разглеждана и Купувачът дължи заплащане на пълната договорна цена.
9.6. При наличие на неизпълнение от страна на Продавача на Договора за продажба и/или настоящите Общи условия неговата отговорност се ограничава само до негови виновни действия и/или бездействия, извършени при умисъл или груба небрежност.

10. Общи разпоредби

10.1. Всички оферти и договори за продажба се основават на Incoterms 2010.  Мястото на изпълнението на доставката е мястото, посочено от Купувача за доставка 10.2. Мястото на изпълнението на паричните задължения е София, България.

Настоящите Общи условия се регулират и тълкуват в съответствие със законите и правните разпоредби на Република България.

Всички спорове и разногласия между страните, възникнали във връзка с клаузите на Договора и отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване, попълване на празноти в договора и т.н., се разрешават приятелски чрез преговори. Ако страните не се споразумеят, те отнасят въпроса на арбитраж съобразно българското законодателство пред Арбитражния съд към Българската търговско промишлена палата със седалище София, България, съгласно неговия правилник и процедури и в съответствие с българското материално право.

X