GDPR

 1. Въведение
  1. Тази политика за защита на данните регламентира как ФРОМВУЛЕВИ ЕООД събира, обработва и съхранява лични данни в съответствие с изискванията на „Общ регламент за защита на данните“ – Регламент (ЕС) 2016/679, Закона за защита на личните данни на Република България и др. нормативни български или международни актове.
  2. Поверителността на информацията за нашите потребители е основен приоритет за нас. ФРОМВУЛЕВИ ЕООД в качеството си на администратор на лични данни и в съответствие със законодателството и добрите практики прилага необходимите технически и организационни мерки за защита на личните данни на физическите лица.
  3. Тази политика предоставя информация за това как и какви видове лични данни събираме от и за вас, защо са ни необходими, на кого могат да бъдат предоставени или разкрити и как са защитени. Моля, прочетете ги внимателно. Предоставяйки личните си данни на “ФРОМВУЛЕВС” ООД, независимо дали по електронен път или на хартиен носител, Вие приемате и се съгласявате с практиките, описани в настоящата Политика за поверителност и поверителност. Ако имате въпроси относно настоящата политика, моля свържете се със служителя “Човешки ресурси”, а ако не сте съгласни с някои от условията на политиката за поверителност, не препоръчваме използването на продукти и услуги, предоставяни от “ФРОМВУЛЕВС” ООД, за които е задължително да предоставите личните си данни. Вашите лични данни ще бъдат предоставени на куриерските фирми Спиди и Еконт за нуждите на доставката на стоки до Ваш адрес.
 2. Информация за ФРОМВУЛЕВИ ЕООД в качеството й на Администратор на лични данни. Във връзка с обработването на личните Ви данни, можете да се свържете с нас на следните контакти: Идентификация на Администратора на лични данни: Име: ФРОМВУЛЕВС ООД Държава: България Адрес: София-град, пощенски код: 1505, ул. Марица 10 телефон: 02 – 9433167; електронна поща: gdpr@fromvoulevs.com; уеб адрес: https://gdfilament.com
 3. Всяка информация относно обработката на Вашите лични данни може да бъде получена от:
  1. Адрес: държава – България, гр. София;
  2. пощенски код: 1505;
  3. ул. “Марица” No 10;
  4. телефон: +359 2 9433167;
  5. eлектронна поща: gdpr@fromvoulevs.com

Ако смятате, че нарушаваме правата ви относно обработката на личните ви данни и в съответствие с изискванията на „Общ регламент за защита на данните“ – Регламент (ЕС) 2016/679 имате право да подадете жалба до надзорния орган и търси съдебна защита, както следва:

 1. Право на жалба до надзорен орган Съгласно член 14, параграф 2, буква д)

Ако желаете да подадете жалба относно обработването на Вашите лични данни от нас или относно начина, по който сме разгледали Вашата жалба, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на данните и длъжностното лице по защита на данните (ако има такова) .

Можете да подадете жалба по един от следните начини: Лично на хартиен носител в офиса на КЗЛД на адрес: гр. София 1592, бул. “Проф. Цветан Лазаров” No 2. С писмо на адрес: гр. София 1592, бул. “Проф. Цветан Лазаров” No 2, Комисия за защита на личните данни. По факс на адрес: +359 2 9153525. По електронен път електронният адрес на КЗЛД (kzld @ cpdp.bg). В този случай жалбата Ви трябва да бъде под формата на електронен документ, подписан с електронен подпис (не сканиран). Чрез интернет страницата на КЗЛД в https://cpdp.bg/?p=pages&aid=6 по начина, описан на съответната страница. В този случай Вашата жалба трябва да бъде под формата на електронен документ, подписан с електронен подпис. Във всеки от тези случаи жалбата следва да съдържа: данни за жалбоподателя – имена, адрес, телефон за връзка, електронен адрес (ако има такъв), естество на жалбата, друга информация и документи, които считате за относими към жалбата и подпис (за електронни документи – електронни, за документи на хартиен носител – саморъчно) КЗЛД предоставя формуляр за жалба до Комисията (за съдействие и насочване на гражданите) във връзка със злоупотреба с лични данни в списъците на избирателите подпомагане на регистрацията на политически субекти. Формулярът може да бъде изтеглен от следната страница: https://cpdp.bg/userfiles/file/Documents_2017/Forma_jalba_politicheski subekti.doc.

 1. Молба
 1. Настоящата Политика за поверителност (“Политика”) се издава въз основа на Закона за защита на личните данни и неговите подзаконови нормативни актове (“българското законодателство”) и Общия регламент за защита на данните – Регламент (ЕС) 2016/679 (“GDPR”).
 2. Българското законодателство и GDPR предвиждат правила за това как ФРОМВУЛЕВИ ЕООД трябва да събира, обработва и съхранява лични данни.
 3. За да бъде обработването на лични данни в съответствие със законовите изисквания, личните данни се събират и използват законосъобразно, осигурена е необходимата сигурност на операциите по обработване и “ФРОМВУЛЕВИ” ЕООД е предприело необходимите мерки за предотвратяване обработването на лични данни. . Съгласно основните принципи, спазвани от “ФРОМВУЛЕВИ” ЕООД, Вашите лични данни са:
  1. обработвани законосъобразно, добросъвестно и по прозрачен начин по отношение на субекта на данните (“законосъобразност, добросъвестност и прозрачност”);
  2. събирани за конкретни, изрично указани и легитимни цели и не се обработват по-нататък по начин, несъвместим с тези цели (“ограничаване на целите”);
  3. подходящи, свързани и ограничени до необходимото във връзка с целите, за които се обработват („минимизиране на данните“);
  4. точни и поддържани в актуален вид; ФРОМВУЛЕВС ООД е предприело всички разумни мерки, за да осигури своевременното изтриване или коригиране на неточни лични данни, като се вземат предвид целите, за които те се обработват (“точност”);
  5. съхранява във форма, която позволява идентифициране на субекта на данните за не по-дълго, отколкото е необходимо за целите, за които се обработват личните данни; („Ограничение за съхранение“);
  6. обработвани по начин, който гарантира адекватно ниво на сигурност на личните данни, включително защита срещу неразрешена или незаконна обработка и срещу случайна загуба, унищожаване или повреда, като се прилагат подходящи технически или организационни мерки („целостта и поверителността“);
  7. ФРОМВУЛЕВИ ЕООД носи отговорност и е в състояние да докаже, че спазва основните принципи, свързани с обработката на лични данни („отчитане“).
  8. Цели на политиката
  9. С приемането и прилагането на настоящата политика на “ФРОМВУЛЕВИ” ЕООД съгласно българското законодателство и Регламент (ЕС) 2016/679 правилата относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и правилата относно свободното движение на лични данни.
  10. С настоящата политика ФРОМВУЛЕВИ ЕООД иска да гарантира:
   1. Законосъобразност на обработването на лични данни, извършвано от “ФРОМВУЛЕВИ” ЕООД;
   2. Правата на физическите лица, обект на лични данни, съгласно Регламент (ЕС) 2016/679;
   3. Спазване на изискванията на регламента към ФРОМВУЛЕВИ ЕООД в качеството му на Администратор и/или Процесор, включително:

 

 1. Защита на данните на етапа на проектиране и по подразбиране Регистрите на дейностите по обработване Подходящите технически и организационни мерки ще бъдат преразгледани и, ако е необходимо, актуализирани Мерки за оценка на риска, свързани с обработката на лични данни Спазване на изискванията за възлагане на обработка на личните Ви данни на външни изпълнители на трети лица (Обработващи) Задълженията на длъжностните лица, обработващи лични данни и/или лицата, които имат достъп до лични данни и работят под ръководството на обработващите лични данни, тяхната отговорност в случай на неизпълнение на тези задължения;
  1. Отчитайки постиженията на техническия прогрес, разходите за внедряване и естеството, обхвата, контекста и целите на обработката, както и рисковете с различна вероятност и тежест за правата и свободите на физическите лица, ФРОМВУЛЕВИ ЕООД в качеството си на Администратор и/ или Процесорът прилага подходящи технически и организационни мерки, за да гарантира ниво на сигурност, подходящо за този риск.
  2. Осигурява спазване на основните принципи при прехвърляне на лични данни към трети държави или международни организации извън ЕС
  3. Обхват

Определения:

 1. „Лични данни“ означава всяка информация, свързана с идентифицирано или идентифицируемо физическо лице („субект на данни“); физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или косвено, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местоположение, онлайн идентификатор или една или повече характеристики, специфични за естествените, физиологични, генетични, психични, интелектуална, икономическа, културна или социална идентичност на това лице;
 2. „Обработка“ означава всяка операция или набор от операции, извършени с лични данни или набор от лични данни чрез автоматични или други средства, като събиране, записване, организиране, структуриране, съхраняване, адаптиране или модифициране, извличане, консултиране, използване, разкриване, разпространяване или по друг начин осигуряване на достъп до данните, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване;
 3. Политиката за защита на данните се прилага за обработката на лични данни на потребители, служители, когато те са станали известни на партньори и доставчици, както е описано в регистрите на дейностите по обработване, създадени в съответствие с член 30 от Общия регламент. относно защитата на данните – Регламент (ЕС) 2016/679 („Регистри на дейностите по обработване“).
 4. Цели на обработването на лични данни
 5. В съответствие с изискванията на Раздел I – Прозрачност и условия на Общия регламент за защита на данните – Регламент (ЕС) 2016/679 ФРОВУЛЕВИ ЕООД предоставя прозрачна информация, комуникация и условия за упражняване на правата на субектите на данни по чл.12 от Регламента .
 6. Целите и информацията относно обработката на лични данни са изложени в документите, предоставени на субектите на данни „Информация за обработката на лични данни по време на събиране“ (D_A13_EN) и „Информация, предоставена при получаване на лични данни“ (D_A14_EN).
 7. Прозрачност. Права на лицата, чиито данни се обработват от ФРОМВУЛЕВИ ЕООД.
Информация за Вашите права, свързани с обработването на лични данни Съгласно член 14, параграф 2, буква в)
Право Основа Описание на правата
Право за достъп Член 15 Право на потвърждение за обработка и достъп до Вашите лични данни.
Право на корекция Член 16 Корекция на неточни или непълни лични данни.
Право на изтриване Член 17 Искане за изтриване на Вашите лични данни
Право на ограничаване на обработката Член 18 Изисквайте ограничения за обработката на вашите лични данни.
Задължение за уведомяване Член 19 Изисквайте да бъдете уведомени за всяко действие, свързано с коригиране, изтриване или ограничаване на обработката.
Право на възражение Член 21 Да възразите по всяко време срещу обработването на вашите лични данни: за изпълнение на задача от обществен интерес или въз основа на официална власт, или за целите на законни интереси, включително профилиране. обработка за целите на директния маркетинг обработка за целите на научни или исторически изследвания или за статистически цели.
Право на отказ на автоматизирана обработка Член 22 Имате право да откажете да бъдете обект на решение, основано единствено на автоматизирана обработка, включително профилиране, което има правни последици за вас или ви засяга значително.
Право на преносимост Член 20 Имате право да получавате лични данни.
Право на обжалване и ефективна съдебна защита Членове 77, 78 и 79 Имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни в нарушение на Регламент (ЕС) № 2016/679 от 27 април 2016 г. и правото на ефективна защита срещу КЗЛД, администратора или обработващия личните Ви данни.
Право на обезщетение Член 82 Имате право на обезщетение за материални или неимуществени вреди, претърпени в резултат на нарушение на Регламент (ЕС) № 2016/679.

За данни на партньори или доставчици, както са описани в регистрите на дейностите по обработване) имат право да упражняват правата си, както следва:

Как да упражните правата си
На място В интернет
Адрес: ул. “Марица” № 10 телефон: +359 2 9433167 уеб адрес https://gdfilament.com/
град / село: София телефон (SMS): +359 2 9433167 e-mail: office@gdfilament.com
 1. Предаване на лични данни на трети държави или международни организации
 2. Прехвърлянето на лични данни, които се обработват или са предназначени за обработка след прехвърляне към трета държава или към международна организация извън ЕС, се извършва от ФРОМВУЛЕВИ ЕООД само по реда на Общия регламент за защита на данните – Регламент (ЕС) 2016/679 , при условията, посочени в глава V от Регламента.
 3. ФРОМВУЛЕВИ ЕООД прилага всички разпоредби на регламента, за да не застрашава необходимото ниво на защита на лицата, предвидено от наредбата.
 4. В случай, че ФРОМВУЛЕВИ ЕООД ще прехвърли лични данни на трета държава или международна организация извън ЕС, това прехвърляне се извършва в съответствие с „Процедура за пренос на данни извън ЕС“ (P_A44_EN), като субектите на данни се уведомяват предварително. с „Информация за обработка на лични данни за събиране“ (D_A13_EN) и „Информация, предоставена при получаване на лични данни“ (D_A14_EN), изискващи тяхното „Съгласие за прехвърляне на лични данни“ (D_A49_EN).
 5. Нарушения и уведомяване за нарушения
 6. „Нарушение на сигурността на личните данни“ означава нарушение на сигурността, което води до случайно или неправомерно унищожаване, загуба, промяна, неразрешено разкриване или достъп до лични данни, които се предават, съхраняват или обработват по друг начин от ФРОМВУЛЕВИ ЕООД.
 7. В случай на нарушение на сигурността на личните данни трябва незабавно да се уведоми както следва:
Координати за връзка с длъжностното лице по защита на данните съгласно член 14, параграф 1, буква б)
Име: Държава:
Адрес: Телефон:
град / село: e-mail:
Пощенски код: Уеб адрес:
 1. В случай на нарушение на сигурността на личните данни, което може да застраши правата и свободите на физическите лица без ненужно забавяне и, когато е възможно, не по-късно от 72 часа след узнаването за него, ФРОМВУЛЕВИ ЕООД уведомява Комисията за защита на личните данни за нарушението.
 2. В случай, че конкретно нарушение представлява риск за правата и свободите на физическите лица, ФРОМВУЛЕВИ ЕООД предприема мерки за уведомяване на засегнатите лица с цел минимизиране на възможните неблагоприятни последици.
 3. ФРОМВУЛЕВИ ЕООД предприема действия съгласно „Процедура за нарушаване на сигурността на личните данни“ (P_A33_EN).

 

 1. Разрушение
 2. ФРОМВУЛЕВИ ЕООД спазва „Процедура за унищожаване на лични данни“ (P_A17_BG_01).
 3. ФРОМВУЛЕВИ ЕООД има право да прави промени в политиката за поверителност и да я актуализира, като изменя и допълва политиката за защита на личните данни по всяко време в бъдеще, когато обстоятелствата го налагат.

 

 

 

X